ครอบครัววัดบางแสน


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Club

ส า ร วั ด
สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
เรื่องเล่าเช้าวันอาทิตย์
ข่าวรอบวัด ฯลฯ
ฉบับย้อนหลังปี 2018ห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

 
กำแพงข่าววัดบางแสน
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130 โทร.0-3874-5216

เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
วันที่ 11 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (วันผู้ป่วยสากล)
วันอาทิตย์ที่ 10 ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 22 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครธรรมทูตกิจกรรมวัดบางแสน


กลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน ร่วมงานชุมนุมวันผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 8
และรับ มอบใบแต่งตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 ==> คลิกดูภาพขยาย


26 มกราคม กิจกรรมวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 ฝ่ายโภชนาการ พร้อมคุณพ่อเจ้าอาวาส นำลูกชิ้นปิ้งไปช่วยงานฉลองวัดปากน้ำระยองก ==> คลิกดูภาพขยาย


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
เชิญร่วมงานฉลองวัด

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2019

เวลา 10.30 น. พิธีมิสซา
หลังพิธีมีแห่แม่พระ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.Bangsaen Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 8 December 2017

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th