แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

แผ่นดินอิสราเอลเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
เพราะองค์พระบุตร พระผู้ช่วยให้รอด ได้ลงมาบังเกิด
ดำเนินชีวิต ประกาศข่าวดี สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้
ข่าวดีแห่งความรอดจึงเริ่มมาจากแผ่นดินผืนนี้
เราจะขอ
ตามรอยพระเยซู ไปในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ บัดนี้
คลิก

The Exodus Song: This land is mine, God gave this land to me !
(กรุณาเปิดลำโพงด้วยครับ)

http://followthestepsofjesus.110mb.com
Search Engine Optimisation
Since : 1 March 2008
Last update : 18 March 2008

Contact us : wichai@buu.ac.th