ฉลองอัครเทวดา มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล - - - 29 กันยายน 

มีคาแอล เป็นชื่อฮีบรูมีความหมายว่า “ใครเล่าเหมือนพระเจ้า” ในหนังสือของประกาศกดาเนียลได้พูดถึงท่าน 2 ครั้งด้วยกันในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองประชากรผู้ได้รับเลือกสรร ( ดนล 10:13 ; 12:1)และในจดหมายของนักบุญยูดา ( ข้อ 9 ) “ท่านได้สู้รบกับปีศาจเพื่อแย่งชิงเอาร่างของโมเสส และในหนังสือวิวรณ์ ก็เชิญชวนเราให้ระลึกถึงการสู้รบปรบมือระหว่างอัครเทวดามีคาแอลและเทวดาของท่าน กับมังกร ส่วนในพิธีกรรมสำหรับผู้ตาย ก็บอกว่าท่านเป็นเพื่อนผู้ร่วมทางกับวิญญาณเหล่านั้น พวกชาวฮีบรูเคารพนับถือท่านมาก และในหมู่คริสตชนการเคารพให้เกียรติท่านก็ได้เริ่มแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ

คาเบรียล หมายถึง “ฤทธิ์กำลังของพระเจ้า” ได้ประจักษ์มาหาซาคาเรียในฐานะที่เป็น “ผู้คอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระผู้เจ้า” ( ลก 1:19 ) ประศกดาเนียลยอมรับรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่คอยนำสารของพระเจ้ามาแจ้งให้ทราบ ( ดนล 8:16; 9:21 ) และท่านเองก็ได้ เป็นผู้แจ้งข่าวการบังเกิดของนักบุญยวงบัปติสตาและการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ( ลก 1:5-22; 26-38 )

ราฟาแอล มีความหมายว่า “โอรสของพระเจ้า” หรือ “พระเจ้าได้ทรงรักษาให้หาย” เราพอทราบเรื่องราวของท่านนิดหน่อยในหนังสือของโตบิต ในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนร่วมทางของหนุ่มโตบิต และเป็นผู้นำความรอดมาสู่บิดาชราที่ตาบอด คือเป็นผู้ที่ได้ทำให้บิดาผู้ชราที่ตาบอดได้หายนั่นเอง

บ่อยครั้งทีเดียวที่นักบุญลูกา ได้แสดงให้เห็นว่า ในระยะเริ่มแรกของพระศาสนจักร พระศาสนจักรก็ได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาเทวดา ทั้งนี้เป็นเพราะว่า พร้อมกับการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า ได้เปิดศักราชใหม่ที่มนุษยชาติจะสามารถเข้าใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าหรือ ในทางกลับกัน คือพระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จลงมาใกล้ชิดกับมนุษย์ สวรรค์และแผ่นดินได้เชื่อมสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เทวดาเหล่านี้มาจากพระเจ้า “พระเจ้าได้ทรงสั่งพวกท่านมาสำหรับให้บริการแก่มนุษย์ เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาและเพื่อช่วยพวกเขาให้ได้รอดปลอดภัยนั่นเอง” ( ฮบ 1:14 )

“พฤติกรรมของการแสดงความขอบคุณ”ของเรา คือ “บูชามิสซา นั้น เป็น “การร่วมฉลอง” ( LG 50) ที่เราร่วมกับบรรดาเทวดาขับร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า พระเจ้าแห่งสากลจักรวาล”

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Upload 16 กรกฎาคม 2007

Go Top
Back to Home Page