ฉลองแม่พระบังเกิด - - - 8 กันยายน 

เราก็รู้แล้วว่าการฉลองแม่พระที่สำคัญๆ นั้นมีต้นกำเนิดมาจากทางพระศาสนจักรตะวันออก หรือพระศาสนจักรที่พูดภาษากรีก เช่นเดียวกัน สำหรับการฉลอง “แม่พระบังเกิด” เป็นพระสันตะปาปาแซร์จิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้ที่นำเข้ามาสู่พระศาสนจักรลาตินในปลายศตวรรษที่ 7

เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง “คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซา เลม” ที่จริงตามคำบอกเล่าที่เราได้สืบทอดต่อกันมาก็ว่า เป็นสถานที่นี้เองที่เป็นที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา ซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์

อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของเราที่จะค้นหาความจริงที่ลึกซึ้ง ในการฉลองแม่พระบังเกิดนี้ นั่นก็คือ การเสด็จลงมาบนแผ่นดินนี้ของมนุษย์ พระคือ ของพระคริสตเจ้านั้นได้รับการตระเตรียมจากพระบิดาเจ้านานนับเป็นศตวรรษ บุคคลิกภาพแห่งการเป็นพระเจ้าของพระผู้ไถ่อยู่ เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่มีขอบเขต ยากที่มนุษย์คนใดจะสามารถให้กำเนิดพระองค์ได้ ดังนั้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจึงต้องค่อย ๆ ดำเนินไปด้วยความยากลำบากยิ่งในการตระ เตรียมเงื่อนไขที่จำเป็นต่างๆ สำหรับการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้า

เพราะฉะนั้นความศรัทธาภักดีของคริสตชนจึงต้องการจะแสดงออกซึ่งความคารวะต่อบุคคล และเหตุการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมในการตระเตรียมการบังเกิดของพระคริสตเจ้าในทุก ๆ ระดับไม่ว่าจะเป็นในระดับมนุษย์ปุถุชนธรรมดา หรือในระดับพระหรรษทานเหนือธรรมชาติก็ตาม นั่นก็คือพระมารดาของพระองค์ การบังเกิดของพระนาง การปฏิสนธิของพระนาง บิดามารดาของพระนางและแม้กระทั่งบรรพบุรุษของพระนางด้วย ( มธ 1:1-16: 18-23 )

การเชื่อในเหตุการณ์ที่ได้เตรียมไว้สำหรับการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้า หมายความว่าเชื่อในความเป็นจริง แห่งการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้านั่นเอง ทั้งเป็นการยอมรับถึงความจำเป็นในการร่วมกิจการของมนุษย์ ในการที่จะทำให้การช่วยให้โลกได้รอดสำเร็จไปด้วย

ความศรัทธาภักดีที่แท้จริงต่อพระนางมารีย์ต้องนำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอ และการฉลองพระนางมารีย์มีจุดยอดอยู่ที่บูชามิสซา

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Upload 16 กรกฎาคม 2007

Go Top
Back to Home Page