ระลึกถึงนักบุญ เทเรซา แห่งอาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์
15 ตุลาคม 

เราสามารถพิสูจน์ได้จากงานเขียนของ เธอเอง เช่น “บนหนทางแห่งความครบครันบริบูรณ์” “ปราสาทแห่งชีวิตภาย ใน” “อัตชีวประวัติ” ฯลฯ เธอได้กล่าวว่าชีวิตบำเพ็ญตบะของคริสตชน คือการตอบสนองต่อพระจิตเจ้า พระองค์ทรงทำงานในตัวเราแต่ละคนตั้งแต่เราได้รับศีลล้างบาป เพื่อที่จะช่วยบันดาลเราให้เข้าได้กับรูปแบบแห่งพระบุตรพระเจ้า

และถ้าหากเราจะพิจารณาดูนักบุญ เทเรซา จากทางด้านของมนุษย์เธอก็เป็นสตรี ที่เข้า ใจคนอื่นได้ดี ร่าเริงแจ่มใส มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน่ารักแต่ในขณะเดียวกันเธอ เป็นหญิงที่แข็งแกร่ง ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และมีพรสวรรค์ในการจัดการเรื่องต่างๆ เธอได้สิ้น ใจในคืนวันที่ 4 ตุลาคม 1582 ซึ่งเป็นปีเดียวกันนั้นเองที่พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 ได้ทรงทำการแก้ไขปฏิทินใหม่โดยให้วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ดังนั้นการฉลอง หรือ การระลึกถึงเธอ จึงต้องทำกันในวันที่ 15 ตุลาคม ตามปฏิทินใหม่

คำสอนทางด้านชีวิตภายในอันลึกซึ้งของเธอส่วนใหญ่แล้วเราสามารถเทียบได้กับ ของนักบุญออกัสติน และของนักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่ พระสันตะปาปา ดังนั้นเธอจึงสมควรที่จะได้รับการประกาศยกย่องว่าเป็น “นักปราชญ์ (หญิง) แห่งพระศาสนจักร”จากพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ในปี 1970

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Upload 1 ตุลาคม 2007

Go Top
Back to Home Page