ระลึกถึงอารักขเทวดา
2 ตุลาคม 

กว่าพระคริสตเจ้าจะ เสด็จมาในพระเกียรติมงคลของพระองค์และบรรดาเทวดาทั้งหลายด้วย” ( เทียบ มธ 25:31 ) และเมื่อได้ทำลายความตายให้พินาศไปแล้ว พระองค์จะได้ถวายทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่เชิงพระบาทของพระบิดาเจ้า ( เทียบ 1 คร 15:26-27 และ LG 49 )

เทวดาองค์หนึ่งได้นำข่าวมาแจ้งแด่พระนางมารีย์ “เมื่อพระบุตรจะทรงรับเอากาย” ในสวนเกทเซมานี เทวดาองค์หนึ่งได้มารับเอาการถวายของพระคริสตเจ้า “โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้า.. แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์” และก็เป็นเทวดาอีกองค์หนึ่งในอาภรณ์สีขาวที่ได้ แจ้งข่าวการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า เทวดาองค์นี้ได้บอกให้พวกสตรีที่มายังพระคูหาอย่าได้ตกใจกลัวไปเลย โดยได้บอกว่า “อย่ากลัว พระองค์มิได้อยู่ที่นี่พระองค์ได้ทรงกลับคืนชีพ แล้ว” เช่นเดียวกันทุกวันนี้ บรรดาเทวดาของพระเจ้าก็ได้ร่วมมือกับพระศาสนจักรอย่างน่าพิศวงเพื่อให้พระศาสนจักรได้บันดาลให้การระลึกถึง “การเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า พระคริสตเจ้าของเราได้สำเร็จบริบูรณ์ไป โดยอาศัยความช่วยเหลือของท่าน ให้เราได้ออกแรงทำงานเพื่อว่าธรรมล้ำลึกปัสกา จะได้สามารถบรรลุถึงความสำเร็จขั้นบริบูรณ์ในตัวเรา คือจนกว่าเราจะได้มีส่วนในชีวิตนิรันดรพร้อมกับท่านในบ้านของพระบิดา

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Upload 1 ตุลาคม 2007

Go Top
Back to Home Page